Algemene voorwaarden Platform OverLeven.nu

Tot stand gekomen op 20 november 2018.

Algemene voorwaarden Platform OverLeven.nu, handelsnaam van X-ceed B.V., gevestigd aan Varenmos 18, 3994 KD, te Houten, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:  De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 
Platform OverLeven.nu: Platform OverLeven.nu, ingeschreven bij de KvK onder nummer 30252630.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Platform OverLeven.nu voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Platform OverLeven.nu en de Opdrachtgever.
Tegoedbon: Een digitale code, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de Opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Platform OverLeven.nu en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Platform OverLeven.nu, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Platform OverLeven.nu en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Indien Platform OverLeven.nu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Platform OverLeven.nu in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Platform OverLeven.nu zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Platform OverLeven.nu zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Platform OverLeven.nu kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Platform OverLeven.nu daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Platform OverLeven.nu anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Platform OverLeven.nu niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Duur, omzetting en opzegging abonnementen

De Opdrachtgever neemt een abonnement af. Hierdoor krijgt hij rechten op het platform om een blog te schrijven of om een advertentie te plaatsen.

Het abonnement van de Opdrachtgever wordt na het aflopen van het abonnement niet verlengd en eindigt van rechtswege.

Indien de Opdrachtgever een gratis abonnement heeft afgesloten, kan de Opdrachtgever dit abonnement te allen tijde omzetten naar een betaald abonnement.

De Opdrachtgever kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

Artikel 4 Advertenties

De Opdrachtgever heeft na het afnemen van een abonnement het recht om op de Website advertenties te plaatsen.

Platform OverLeven.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Platform OverLeven.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Platform OverLeven.nu is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Platform OverLeven.nu kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Verwijdering advertenties

Platform OverLeven.nu behoudt zich het recht voor om de teksten van advertenties te wijzigen of in te korten.

Platform OverLeven.nu heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie te verwijderen van haar Website. Derden kunnen Platform OverLeven.nu verzoeken om advertenties van de website te verwijderen.

Platform OverLeven.nu verwijdert in ieder geval een advertentie, waarvan de inhoud:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Opdrachtgevers aanvaarden de mogelijkheid dat een advertentie kan worden verwijderd.

Artikel 6 Plaatsing blogs

Een blog bestaat uit tekst en één (of meerdere) abeelding(en).

Platform OverLeven.nu is niet aansprakelijk voor het door de Opdrachtgever overnemen van auteursrechtelijk beschermde werken die copyrighted zijn.

De Opdrachtgever dient de maker van het werk te vermelden en aan te geven of het werk is veranderd, indien er auteursrechtelijk beschermde werken van andere makers worden overgenomen.

De Opdrachtgever heeft de toestemming van de maker van het werk nodig om gebruik te kunnen maken van de auteursrechtelijk beschermde werken.

De Opdrachtgever heeft de toestemming van de maker van het werk nodig om auteursrechtelijk beschermde werken onder licentie CC BY-NC-SA 4.0 te licenseren.

Platform OverLeven.nu plaatst blogs onder licentie CC BY-NC-SA 4.0. Voor blogs die al van andere rechten voorzien zijn, dient dit expliciet door de Opdrachtgever vermeld te worden.

De Opdrachtgever levert zijn blog aan bij Platform OverLeven.nu. Na de aanlevering gaat Platform OverLeven.nu over tot de redactionele fase.

Een derde partij heeft het recht om opmerkingen te plaatsen bij de blogs. Platform OverLeven.nu is niet aansprakelijk voor de geplaatste opmerkingen van de derde partij. Indien nodig kan Platform OverLeven.nu de opmerkingen modereren.

Platform OverLeven.nu geeft geen garantie over de bezoekersaantallen van de blogs.

Artikel 7 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Platform OverLeven.nu.

Artikel 8 Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Platform OverLeven.nu de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Platform OverLeven.nu zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Platform OverLeven.nu de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Platform OverLeven.nu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Platform OverLeven.nu proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Platform OverLeven.nu zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Platform OverLeven.nu kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Platform OverLeven.nu zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 10 Uitvoering overeenkomst

Platform OverLeven.nu zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Platform OverLeven.nu heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Platform OverLeven.nu heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Platform OverLeven.nu het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Platform OverLeven.nu niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Platform OverLeven.nu het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Platform OverLeven.nu.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Platform OverLeven.nu het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Honorarium

Het Honorarium en/of tarieven is in euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Platform OverLeven.nu.

Van alle bijkomende kosten zal Platform OverLeven.nu tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 12 Wijziging honorarium

Indien Platform OverLeven.nu bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Platform OverLeven.nu gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Platform OverLeven.nu het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Platform OverLeven.nu rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Platform OverLeven.nu alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Platform OverLeven.nu zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Platform OverLeven.nu zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Platform OverLeven.nu opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Platform OverLeven.nu gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Platform OverLeven.nu heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Platform OverLeven.nu schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Platform OverLeven.nu alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Platform OverLeven.nu zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Platform OverLeven.nu binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Platform OverLeven.nu aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Platform OverLeven.nu aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Platform OverLeven.nu en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Platform OverLeven.nu en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Platform OverLeven.nu onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Platform OverLeven.nu in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Platform OverLeven.nu.

De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een Tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt gecommuniceerd bij uitgifte van de digitale code.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 17 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Platform OverLeven.nu het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Platform OverLeven.nu bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Platform OverLeven.nu omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Platform OverLeven.nu kan worden gevergd.

Platform OverLeven.nu behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Platform OverLeven.nu bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Platform OverLeven.nu bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Platform OverLeven.nu omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Platform OverLeven.nu kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Platform OverLeven.nu kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Platform OverLeven.nu op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Platform OverLeven.nu de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Platform OverLeven.nu niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Platform OverLeven.nu geleden schade.

Artikel 19 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Platform OverLeven.nu of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Platform OverLeven.nu geen invloed kan uitoefenen en waardoor Platform OverLeven.nu niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Platform OverLeven.nu in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Platform OverLeven.nu heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Platform OverLeven.nu zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Platform OverLeven.nu als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Platform OverLeven.nu zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Platform OverLeven.nu ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Platform OverLeven.nu gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Garanties

Platform OverLeven.nu garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

De garantie geldt voor een periode van één maand, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Platform OverLeven.nu, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Platform OverLeven.nu in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Platform OverLeven.nu geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden en het bezoekersaantal van een blog.

Artikel 21 Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Platform OverLeven.nu gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Platform OverLeven.nu gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Platform OverLeven.nu aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Platform OverLeven.nu nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Platform OverLeven.nu niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Platform OverLeven.nu binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Platform OverLeven.nu is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Platform OverLeven.nu.

Platform OverLeven.nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Platform OverLeven.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Platform OverLeven.nu is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Platform OverLeven.nu kenbaar behoorde te zijn.

Platform OverLeven.nu is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Platform OverLeven.nu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Platform OverLeven.nu beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Platform OverLeven.nu aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Platform OverLeven.nu overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Platform OverLeven.nu aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Platform OverLeven.nu te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Platform OverLeven.nu vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Platform OverLeven.nu of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 23 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Platform OverLeven.nu voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Platform OverLeven.nu uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Platform OverLeven.nu zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Platform OverLeven.nu en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 24 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Platform OverLeven.nu en de door Platform OverLeven.nu (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 25 Intellectuele eigendom

Platform OverLeven.nu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Platform OverLeven.nu behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Bezoeker aan Platform OverLeven.nu verstrekt en Platform OverLeven.nu verzamelt, zal Platform OverLeven.nu zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Platform OverLeven.nu mag de persoonsgegevens van de Bezoeker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Platform OverLeven.nu informatie van de Bezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Platform OverLeven.nu verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Platform OverLeven.nu niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Bezoeker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Platform OverLeven.nu gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Platform OverLeven.nu zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Platform OverLeven.nu niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Bezoeker niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Bezoeker gaat akkoord dat Platform OverLeven.nu de Bezoeker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Bezoeker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Bezoeker dit kenbaar maken.

Platform OverLeven.nu behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Bezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 27 Nieuwsbrief

Een ieder kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 28 Wijziging algemene voorwaarden

Platform OverLeven.nu heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Platform OverLeven.nu zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Platform OverLeven.nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Platform OverLeven.nu en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 30 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 30252630.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden op de website.

Log In or Registreer

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?

Niets meer missen?

Schrijf je nu in voor onze (max.) wekelijkse nieuwsbrief en mis niets meer.